Drodzy Diecezjanie!

1. Bardzo optymistycznie brzmi pierwsze zdanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: …spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Uświadamia nam ono działanie Boga, który troszczy się o swoje dzieci, zapewniając im bliskość i przyszłość.

Dar Królestwa, jego tajemnice i naturę ukazuje nam Boży Syn w ewangelicznych przypowieściach. On też wzywa – jak słyszeliśmy w Ewangelii – abyśmy mając świadomość otrzymanego daru, trwali w postawie nieustannego czuwania w sprawach Królestwa, które nie jest z tego świata i wyraża się między innymi w dystansie do tego, co przemijające i materialne.

W kolejnych słowach Ewangelii zostały nam przybliżone obrazy, jak powinno wyglądać życie przeżywane jako czuwanie dla sprawy Bożego Królestwa. Ostatecznie chodzi o przylgnięcie do niego sercem, zgodnie z zauważoną przez Jezusa zasadą, że tam, gdzie nasz skarb, nasze wartości, tam i nasze serce, nasze uczucia i nadzieja.

Mając świadomość daru i powołania, aby przez słuchanie nauki Jezusa poznać tajemnicę Królestwa niebieskiego (Mt 13,11), trzeba trwać w postawie czuwania. Dzięki niej stajemy się ludźmi, których Chrystus określa szczęśliwymi: Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie, bo nie tylko spotka się z nimi, ale będzie im usługiwał, to znaczy: będzie im towarzyszył i pomoże znosić wszelkie doświadczenia i ciężar życia.

Przykładem człowieka czuwającego jest Abraham. Odczytany dziś fragment Listu do Hebrajczyków głosi pochwałę jego wiary. Przypomina jego ufność i całkowite zawierzenie Bogu. Abraham nie zachwiał się w wierze. Ufał Bogu bezgranicznie. Wiara pozwoliła mu wyjść zwycięsko z prób, na jakie został wystawiony. Abraham jest dla nas, chrześcijan, wzorem człowieka całkowicie zawierzającego swoje życie Bogu, dlatego że zaufał nadziei wbrew nadziei. To On przylgnął całym sercem do Boga. W Nim ulokował swoje nadzieje, życie i przyszłość. Z wiarą oczekiwał bezpiecznego miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Oczekiwania Abrahama spełniły się ostatecznie w Królestwie Bożym, głoszonym przez Jezusa Chrystusa.

Siostry i Bracia!

2. Prawdę o Królestwie Bożym, które jest w nas i staje się w Kościele i przez Kościół, mogliśmy przeżywać podczas minionych Światowych Dni Młodzieży. Doświadczaliśmy tego, podziwiając młodych całego świata, którzy przybyli do naszego kraju, by zamanifestować swoją wiarę w zbawcze orędzie Jezusa Chrystusa.

Dzisiejsza niedziela jest czasem, by za te minione dni wyśpiewać Bogu hymn dziękczynienia i uwielbienia, za wielkie święto wiary i Kościoła, który okazał się niezwykle gościnny. W naszej archidiecezji ponad 7 tysięcy rodzin zgłosiło gotowość przyjęcia młodych do swoich mieszkań i domów, co dało liczbę 18 tysięcy miejsc dla przybywających do naszego kraju. Ostatecznie z tej szczodrej oferty skorzystało 12 tysięcy pielgrzymów, którzy wraz z naszą młodzieżą przeżywali w archidiecezji katowickiej tydzień przygotowania do wydarzeń centralnych w Krakowie. Bóg zapłać wszystkim rodzinom i parafiom – za chrześcijańską gościnność, za życzliwość i otwartość, za świadectwo wiary i za wszystkie spotkania we wspólnotach parafialnych. W ich przygotowanie – już od dłuższego czasu – angażowała się młodzież, angażowało duchowieństwo, angażowały wspólnoty zakonne, grupy parafialne oraz ruchy i stowarzyszenia wiernych świeckich. Wszystkie działania, a nade wszystko modlitwa w intencji Światowych Dni Młodzieży, przygotowały dobry klimat dla tych Dni, ożywiając przy tym lokalne wspólnoty, parafię i całą archidiecezję.

Minione wydarzenia Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji katowickiej promowały nasz region, całą Polskę, nasze tradycje i kulturę. Pielgrzymi z różnych stron świata chętnie włączyli się w bogatą ofertę inicjatyw, dzięki czemu mogliśmy w minionych już dniach doświadczyć radości i autentyzmu przeżywania wiary przez młody Kościół. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim Młodym naszej archidiecezji – za współtworzenie Światowych Dni Młodzieży poprzez udział w Dniach w Diecezji i Wydarzeniach Centralnych w Krakowie. Dziękuję wszystkim wolontariuszom – za kreatywność, za przygotowanie Dni w Diecezji, a szczególnie „Spotkania na Górze Karmel” na katowickim Muchowcu, za poświęcony czas i dzielenie się dobrem. Bóg zapłać wolontariuszom Diecezjalnego Centrum ŚDM za prawie trzyletnią posługę w wielu sekcjach i koordynację wszystkich wydarzeń. Za tym zaangażowaniem kryje się bogaty dar czasu, dar czuwania dla sprawy Królestwa Bożego!

Serdeczne podziękowanie przekazuję wszystkim duszpasterzom, zarówno księżom proboszczom, jak i wikariuszom oraz katechetom – za zaangażowanie, za towarzyszenie młodzieży, za współpracę z Diecezjalnym Centrum. Koordynatorom rejonowym za staranne przygotowanie miejsc pobytu pielgrzymów i za organizację wielu wydarzeń w rejonach, które objawiały „Boga bogatego w miłosierdzie”.

Słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem władz państwowych i samorządowych. Jesteśmy wdzięczni władzom województwa śląskiego i urzędu marszałkowskiego za dostrzeżenie szansy, jaką niosły Światowe Dni Młodzieży dla promocji naszej małej Ojczyzny oraz za uznanie niejako za swoje tych wydarzeń, co się wyrażało nie tylko w słownej życzliwości. Nabrała ona kształtu bardzo konkretnych działań. Serdecznie dziękuję za współorganizowanie wydarzeń, za życzliwą współpracę, a nawet za uruchomienie przez Śląskie Koleje Regionalne darmowej komunikacji kolejowej do Częstochowy w dniu obecności tam papieża Franciszka.

Dziękuję wszystkim Służbom – za życzliwość i profesjonalizm w wykonywaniu zadań. Podziwialiśmy serdeczność, dyspozycyjność i skuteczność działania wojska, straży granicznej, policji, straży miejskiej i służby zdrowia.

Słowa podziękowania kieruję również do pracowników mediów za promocję Światowych Dni Młodzieży, za życzliwe i obiektywne relacje z wydarzeń. W szczególny sposób dziękuję TV Katowice, Radiu Katowice i Radiu eM za przekaz, dzięki któremu uczestnikami tych niezwykłych wydarzeń było wielu mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza rodzice młodzieży i chorzy.

Serdecznie dziękuję miastu Katowice za życzliwe włączenie się w organizację centralnego wydarzenia Dni w Diecezji, za spotkanie na lotnisku, które wielu przypomniało historyczną wizytę Jana Pawła II w naszym mieście w 1983 roku.

Dziękuję strukturom kościelnym i miejskim miasta Mysłowice, które na kilka dni zostały włączone w organizację Wydarzeń Centralnych w Krakowie, za przyjęcie ponad 3 tysiące pielgrzymów, za organizację katechez i Festiwalu Młodych.

Bóg zapłać wszystkim, szczególnie chorym, za modlitwę i każde duchowe wsparcie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, rodzin, parafii, miast i gmin oraz innych podmiotów życia społecznego mogliśmy w archidiecezji katowickiej przyjąć ponad 12 tysięcy pielgrzymów, pochodzących z 55 krajów, ze wszystkich kontynentów. Jest więc za co Bogu dziękować i śpiewać hymn wdzięczności Te Deum laudamus za owocność współpracy i współdziałania. Niech to doświadczenie nie będzie zapomniane i niech nas mobilizuje do dalszego działania na rzecz dobra wspólnego.

Siostry i Bracia!

3. Światowe Dni Młodzieży to był czas nie tylko świętowania naszej wiary i przywiązania do Piotra naszych czasów. Był to czas dziękczynienia za chrzest Polski i czas wypraszania Bożego miłosierdzia. Wielu naszych gości – zaskoczonych serdecznością przyjęcia i gościnnością – zapewniało nas o wdzięczności wypowiadanej modlitwą i o modlitwę prosiło. Niech zatem nie zniknie z naszych ust modlitwa zaufania: Jezu, ufam Tobie. Tą modlitwą chcemy otaczać szczególnie młodzież, która przybyła z krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani lub w mniejszości.

Wszyscy winniśmy wrócić do nauczania papieża Franciszka, które kierował nie tylko do młodych. Wspominajmy również jego gesty, a zwłaszcza czyny miłosierdzia, wśród których nie sposób zapomnieć odwiedzin chorego kard. Franciszka Macharskiego, który w miniony wtorek przekroczył ostatecznie próg śmierci i przeszedł do życia w domu Ojca. Zmarłego kardynała Franciszka, który był wiernym czcicielem Matki Boskiej Piekarskiej, polecajmy w modlitwach Bożemu miłosierdziu!

Drodzy Młodzi!

Za miniony, niezapomniany czas Światowych Dni Młodzieży chcemy wspólnie dziękować Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia i naszych świętych patronów. Nasze wspólne dziękczynienie wypowiemy modlitwą w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w sobotę, 17 września br.

W to modlitewne spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10.00, chcemy włączyć dziękczynienie za sakrament bierzmowania młodzieży naszej archidiecezji. Zapraszam już dziś tegorocznych bierzmowanych na archidiecezjalne dziękczynienie za dar Ducha Świętego, zapraszam również wszystkich wolontariuszy ŚDM i wszystkich uczestników „Dni w Diecezji” oraz wydarzeń w Krakowie. Raz jeszcze zjednoczmy się we wspólnej modlitwie, o którą tyle razy prosił papież Franciszek, wskazując równocześnie konkretne intencje. Prosił też usilnie, abyśmy jego samego i jego posługę wspierali modlitwą.

Bracia i Siostry!

Za ten miniony czas, za wspólnotowe przeżywanie radości Ewangelii, za to święto wiary i młodości, za spotkanie z Papieżem, za radość, pokój, gościnność i bezpieczeństwo – niech Bóg będzie uwielbiony!

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Niech hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, które młodzież przyjęła za swoje, stanie się dla każdego z nas programem na naszą codzienność.

Drodzy uczestnicy niedzielnej liturgii!

To nasze zadanie. Niech jego wypełnianie wspomoże błogosławieństwo Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *