Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka stanowi wewnętrzną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych, zwanej dalej „Fundacją” i działa w ramach jej struktur.

Celem Funduszu jest podnoszenie i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szczególnie uzdolnionej z terenu Archidiecezji Katowickiej przez udzielanie stypendiów, umożliwiających uczniom oraz studentom pochodzącym z ubogich rodzin pogłębienie wiedzy i zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na wyższym poziomie. Celem Funduszu jest także upowszechnienie wśród rodziców, którzy osiągają niskie dochody świadomości, że dobre wykształcenie jest darem miłości, jaki mogą i powinni dać swoim dzieciom, a skorzystanie przy tym z pomocy finansowej z zewnątrz nie jest niczym upokarzającym, lecz powszechną na całym świecie praktyką.


Nabór 2015/2016

Nabór wniosków stypendialnych Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2015/2016.


Zgodnie z Regulaminem Funduszu, do końca lutego należy złożyć wniosek o stypendium im. bł. ks. Emila Szramka. O przyjęciu wniosku decyduje data jego złożenia w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej lub w siedzibie Fundacji „Młodzi dla Młodych”, albo data stempla pocztowego. Po 28. Lutego wnioski nie będą przyjmowane. Wnioski oraz dwa załączniki można pobrać ze strony internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach: http://wk.archidiecezja.katowice.pl/index.php.


Kryteria

Podajemy najważniejsze informacje oraz kryteria, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stypendium:


1. Zgodnie z § 6 Regulaminu stypendium może zostać przyznane osobie która:
a) jest uczniem ostatniej klasy gimnazjum, wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, studentem pierwszego roku studiów wyższych (czyli najwcześniej wniosek może złożyć obecny uczeń drugiej klasy gimnazjum, a najpóźniej obecny uczeń ostatniej klasy ponadgimnazjalnej, który zamierza rozpocząć studia)

b) uzyskała średnią ocen z I semestru roku szkolnego, w którym zostaje złożony wniosek – minimum 4,5 lub uzyskała tytuł laureata bądź finalisty olimpiady;

c) pochodzi z rodziny, w której wysokość dochodu na jedną osobę nie przekracza 65% kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) – kwota ta to w praktyce 820 zł. Netto.

2. Zgodnie z § 9 Regulaminu do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium (na przygotowanym przez Zarząd Funduszu formularzu);

b) opinię księdza proboszcza (odrębne pismo);

c) opinię wychowawcy klasy, potwierdzoną przez dyrektora szkoły (odrębne pismo);

d) zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł (nie uwzględnia się druku PIT 4);

e) dokumenty potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej (np. olimpiady i konkursy przedmiotowe), sportowej, artystycznej lub innej.

3. Decyzje o przyznaniu stypendium Kapituła Funduszu podejmie do końca kwietnia br., a następnie listownie informuje zainteresowanych oraz proboszczów.

DOKUMENTY