Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niniejszym formularzu przez Centrum Młodzieży i Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej, znajdującym się przy pl. Emila Szramka 4 w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926, j.t. z późn. zm.) dla celów wymiany informacji ze zgłaszającym się na wydarzenie a w późniejszym czasie dla celów związanych z promocją innych wydarzeń organizowanych przez Centrum Młodzieży i Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.